เนื่องจากภาวะโลกร้อน เป็นวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ที่ถูกกล่าวถึงในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่รุนแรงขึ้นทั่วโลก
เป็นสิ่งยืนยันถึงการมีอยู่จริงของภาวะดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจะไม่ล่มสลาย หรือเลวร้ายไปกว่านี้
ทุกภาคส่วนได้หันมาร่วมหาแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยขับเคลื่อนจิตสำนึกเพื่อดูแลโลกใบนี้ พร้อมส่งมอบวิถีแห่งธรรมชาติ
อันเป็นต้นธารแห่งชีวิตให้กับลูกหลานในวันข้างหน้า ปัจจุบันนี้ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม ถูกนำมาผนวกเข้ากับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ จึงต้องคำนึงถึงความยั่งยืนของวิถีแห่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย นั่นคือที่มาและยุทธศาสตร์

การประกอบธุรกิจ ที่ดำเนินธุรกิจโดยเน้น Recondition Product คือการทำคืนสภาพ หรือปรับสภาพใหม่
อีกทั้งดำเนินการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ เคมีภัณฑ์ Industrial Solvents
ตลอดธุรกิจที่เรามีจุดแข็ง คือผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปทางภาคใต้

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มศักยภาพ ด้วยการรับบริการบำบัดของเสียอันตราย ที่เกิดจากการใช้สารเคมี โดยนำของเสีย
ไปเข้ากระบวนการ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และเป็นผู้นำในวัตถุทางเลือกพลังงานทดแทน ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความเจริญ
ก้าวหน้าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

เราเน้นความสำคัญ เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งด้านบริการที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม การจัดส่งที่เชื่อถือได้
ด้วยบุคลากรมืออาชีพ คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งาน และคุณภาพที่ต้องการ เพื่อให้ต้นทุนในทุกด้านลดลง การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและพอเพียง